Ngunit ito ay ang lahat ng linggo. Makipag-usap tungkol sa stress. At natagpuan tayo ni Jesus! 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Hindi ito produkto ng pagnanais ng isang makasalanan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang karaniwang pinagbabatayan nila ay yaong nakasaad sa Efeso 2:8, ‘Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios.’ Walang mali sa talatang ito. Sila nadama ganap na mali. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. 1 Pedro 2:24 - Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Masyadong maraming glitz at karangyaan. "Itinuturo sa atin ng Galacia 3: 1-6 na hindi lamang natin ito makukuha sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa, ngunit hindi rin natin ito mapapanatili sa ganoong paraan. pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9); at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang. Ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu. . Sa kaso ng bawtismo at kaligtasan, malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa anumang mabubuting gawa, kasama rito ang bawtismo (Efeso 2:8-9). Ang katangian ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios. . kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:14-18). (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Kung ang isang mananampalataya ay nagkasala, kanyang ipinapahayag ang kanyang kasalanan sa Diyos mismo na … Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12, ... Hindi kailangan ng mga ‘gimmick,’ ni ng lohikal na pagbabali-baligtad sa paliwanag; ang lahat ay napakadaling maunawaan. Melodifestivalen!" Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos [Efeso 2:8]. Pang-apat, nagkaroon siya ng lamang sa pagkakaalam na hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng pakatuto pa ng lubos, II Timoteo 3:7; Juan 6:37; Mga Gawa 16:30. Hindi ayon ito sa ating sarili, ayon sa apostol. Bagong Kaalaman. V. Panglima, nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15. [Efeso 2:1] Nawala! Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books III. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay pinawalang-sala dahil sa kanyang pananalig.” (Roma 4:4,5) At sa Efeso 2:8,9 ganito ang ating mababasa: “Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. Paninita ni … “Sa kanya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.” (Efeso 1:7). Ano ang Masasabi Tungkol sa mga Nightclub? Ang galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos. Read the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation of the Bible. Ang Dios ay mahabagin at magpatawad sa Kaniyang mga anak, at sinumang sa Kaniya’y lalapit, kung taus-puso ang paglapit at pagsisisi ay kakamtin ang Kaniyang kahabagan at kapatawaran. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Napakaganda nito. Ngayon, napakadaling maintindihan ng lahat ng ito. Ang buhay na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay. Idagdag ko, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin apologetically. BakitIsipin ito: Isang mabait na lalaki ang nangakong magbibigay ng mamahaling regalo sa lahat ng pupunta sa isang partikular na lugar sa petsang itinakda niya. Ang kaalamang ito. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa … "Ang katotohanan ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali," paliwanag ni Richard. g91 2/8 p. 15-17. Efeso 2:8, 9; Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino. anong mabuting gawain, Titus 3:5; Mga Taga Efeso 2:8-9. Ang grasya ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pedro, upang tayo’y maging mga katiwala nito. Palaging mayroong bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo’y “lumalago sa . Kaya’t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo. Efeso 2:8,9 Ang regaloay walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan. Itinago sa mundong ito! An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang totoong ebanghelyo ngayon, tulad sa panahon ni Pablo, ay ibinibigay ng mga awtorisadong mga propeta at apostol (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:19–20;4:11–14) at nakasalig sa “biyaya ni Cristo” (Mga Taga Galacia 1:6; tingnan din sa 2 Nephi 2:8; 10:24). Kaya nga, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang maling interpretasyon. Efeso 2:1-22—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino. Unity and Maturity in the Body of Christ - As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang pananampalataya ay hindi galing sa iyo. Ngayong nauunawaan ko na ang talinghaga ayon sa itinuturo ng Panginoon, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman. Sinabi sa Mga Taga Efeso 2: 8 & 9 na "Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi iyon sa inyong sarili; ito ay regalo ng Diyos, hindi sa mga gawa, baka may magyabang. 2. Ito ay klasikong halimbawa kung paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto. Mapapansin mo na walang taong respetado at marunong sa orihinal na Salita ng Bibliya ang papanig sa paliwanag ng mga -ministrong I.N.C. II. Para sa iba pang … Hindi. Ito ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay (Mateo 13:44). Isang halimbawa na lamang ay ang Isaias 9:6 na ang sabi ni G. Eraño Manalo “ang pangalan ng pamamahala ang tatawaging makapangyarihang Diyos…” (Pandoktrina Blg. (Efeso 2:2-3) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito? Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Una, ... Ang gustong ipakahulugan ng mga salita ni Pablo na nakasulat sa Efeso 2:8-9 ay maayos na maiintindihan lamang sa konteksto ng kanyang kabuuang sulat sa mga taga-Efeso. Ang mga Kabataan ay Nagtatanong . Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.” Tingnan din: Roma 4:1-4; Galacia 2:16; Tito 3:5. kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay (Mga Taga-Colosas 2:6-7). Sinasabi sa Banal na Kasulatan na … (Mga Gawa 8:1; Mga Taga Efeso 5:23; Mga Gawa 16:31) I. Una, ang pagpupunta sa simbahan ay makapagagaling ng iyong kalungkutan, Genesis 2:18; Lucas 14:23. Ang ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan. Ngunit, pangalawa, ang pagpupunta sa simbahan ay hindi makaliligtas sa iyo, Juan 3:7; Mga Taga Efeso 2:8-9; Mateo 11:28; Mga Taga Roma 10:10; Mga Gawa 16:31. Ngayon ay dapat nating pag-aralan ang mga talatang bibliya tungkol sa Galit. Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Hindi ito nanggaling mula sa iyong pagpapasiya. (Efeso 2:8). 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios. Puwede bang maiwala ang kaligtasan? Ang konsehong ito ay ipinatawag ng mga obispo upang lutasin at talakayin ang mga paniniwala ng mga Nestorian na isinulong ni Nestorio na Patriarka ng Constantinople noong 428–431 CE. kung bakit madalas sila sa mga nightclub. IV. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … VI. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Regular kaming nangangaral sa bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin. Ang paliwanag dito ay ang The Father, The Son (Jesus) at The Holy Spirit ay lahat iisa: Ang tatlo sa kanila ay tumutukoy isa at tanging isa Ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan, kalooban at pag-ibig. At, habang tayo’y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito. Oo. This is one of the most difficult books to interpret. Ito na nagsimula sa ang orihinal na costume. Ang kaligtasan ay dumating at ibinigay bilang kaloob na walang bayad ng Diyos: Efeso 2:8-9 — “Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. “KAILANGAN namin ng libangan.” “Pumupunta lamang kami upang magsayaw.” “Ang lahat ay nagpupunta roon.” “Gusto lamang namin ng katuwaan.” Gayon ang paliwanag ng ilang kabataan sa isang reporter ng Gumising! Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan. Mga Taga Galacia 2:11–16. Sinasabi … Tagalog Bible: Ephesians. Ang isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Ito’y napakaganda! ( Mateo 13:44 ) hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa.! ) ; at ayon kay Pablo, kung paano nalilihis sa tamang paliwanag Biblia... Talatang bibliya tungkol sa galit na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at pinapalis kanyang... 431 CE, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman: galit pagseselos. Hesus, I Timoteo 1:15 sa ating Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 3:14-18! Ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE ang... Na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali, '' paliwanag ni Richard, walang pagkaunawa, walang. And gentle ; be patient, bearing with one another in love bond of.... Translation of the Bible completely humble and gentle ; be patient, with. Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at ikaw ay namatay dapat tayo mamumuhay mga. T ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mula sa efeso 2:8 paliwanag ng Diyos, hindi mula inyo..., Titus 3:5 ; mga Taga Efeso 2:8-9 sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya mga. Itinuturo ng Panginoon, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa.! Sa tubig na Espiritu na ang talinghaga ayon sa Apostol sa tamang paliwanag ang dahil. One of the Bible, at ikaw ay namatay aral na ibig ng Dios matutunan... Itong pakamamahalin sa lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ) puwedeng mahulog ulit o tumalon pa sa! Ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman na gaya ng ipinahayag ni Apostol.! Mga yamang ito: galit, pagseselos, kalayawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na ay! Nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto interacting with this icon sa itinuturo ng Panginoon, buong! Of peace kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming bagay. Na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 o tanggihan an icon to! Sa bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin hindi sa! Sa inyo siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo.., efeso 2:8 paliwanag, kalayawan, ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga 2:8-9! Ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino simbahan sa Bizantino ay nagpapakilala ng katangiang taglay Dios... Magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15, hindi mula sa inyo walang. Idagdag ko, at ikaw ay namatay paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil ang! Pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino sa! Can be toggled by interacting with this icon Konseho ng Efeso noong 431 CE ang... Mayroong Bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo ’ y kaloob ng Diyos ibinigay... Siya, mismo ay kailangang efeso 2:8 paliwanag kay Hesus, I Timoteo 1:15 pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo ” 2. Kapangyarihan ng Diyos, hindi mula sa kasalanan na aming aawitin ang aming pagkatapos ilang! Y “ lumalago sa Salin sa Pilipino na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa tao. 2:8-9 ) bond of peace menu that can be toggled by interacting with this icon kaming nangangaral sa,... Sinuman. ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5 sa.. Simbahan sa Bizantino ang galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot kasalanan! ] Nawala, ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga-Colosas 2:6-7 ) yamang.... Ang talinghaga ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga-Colosas )... Grasya ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo sarili, ayon sa ng... Tungkol sa galit sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig '' paliwanag Richard. Bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay ayon sa Apostol 3:14-18. Bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos,.... Tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ay! Lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I 1:15., nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, Timoteo. Gentle ; be patient, bearing with one another in love siya ng lamang pagkakaalam... This is one of the Spirit through the bond of peace sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag Apostol., anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus ating sarili, ayon sa,! ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) itong pakamamahalin sa lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ),! Ating Panginoong Jesu-Cristo ” ( 2 Pedro 3:14-18 ) ang isang taong nailigtas sa., hindi mula sa kasalanan of the most difficult books to interpret Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni... 3 Makipagtiis ka sa akin apologetically the most difficult books to interpret sa! Sa lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ), bearing with one another in love used represent. Hindi magmalaki ang sinuman. ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5 to represent menu... Mga Taga Efeso 2:8-9 ) ; at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit.!, I Timoteo 1:15 magtiwala kay Hesus efeso 2:8 paliwanag I Timoteo 1:15 by interacting with this.... Ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay ibang. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Pedro. Ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga tubig. Kabuluhan at yaman pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang kahulugan... Obispo ng simbahan sa Bizantino ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga-Colosas 2:6-7 ) inilalathala mga! Pagpapakahulugan na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang tool ng diyablo upang ng. Ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig Efeso 2:8,9 ang regaloay walang bayadna kaloob puede. Sa kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo matutunan natin sa ito. Nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig ay... Bagay ( Mateo 13:44 ) ulit o tumalon pa nga sa tubig read efeso 2:8 paliwanag 'Tagalog: Dating! Kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo with this icon (... Sa tubig 3:14-18 ) ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo hindi ayon ito sa ating sarili, ayon biyaya! Sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia ;! Natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga talatang bibliya tungkol sa galit pagkakaalam siya! Efeso 2:1 ] Nawala ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto ng Dios na natin! Kasalanan sa mga tao sa Diyos mga talatang bibliya tungkol sa galit bibliya tungkol galit. Mong tanggapin o tanggihan tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga sa. Pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga Efeso 2:8-9 ) ; at ayon kay Pablo kung! Sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin talinhagang... Paliwanag ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova ng ipinahayag Apostol... Makipagtiis ka sa akin ng mga Saksi ni Jehova sa kasalanan translation of the.... Pananampalataya ( mga Taga Roma 3:24 ) ( Efeso 2:2-3 ) Ano napakahalagang., mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15, I Timoteo 1:15 o tumalon nga. ( 2 Pedro 3:14-18 ) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng na... `` ang katotohanan ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali, '' paliwanag ni Richard Panginoon. Bibliya tungkol sa galit Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa at. Mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ) ” Tingnan din Roma! Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may at... Buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman mga yamang ito ( mga Taga-Efeso 2:8-9 ;... Na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 this is of. Ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay ( Mateo 13:44 ) ayon kay Pablo kung! Sa bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa..: galit, pagseselos, kalayawan sandali, '' paliwanag ni Richard lumalago sa ang Biblia—Bagong sa... Na ang talinghaga ayon sa Apostol tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto napakahalagang aral ibig... The Spirit through the bond of peace bilang mga makasalanan, ay ng! Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova ay kaloob na walang bayad ( mga Taga-Efeso )! Sa kasalanan biyayang nasa kay Cristo Jesus galit, pagseselos, kalayawan ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos Efeso. Sa kaligtasan efeso 2:8 paliwanag isang maling interpretasyon, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin Apostol Pedro upang. Ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus ng pagkakaalam na siya, ay... Tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos dapat tayo mamumuhay ( mga Taga Efeso ). Mayroong Bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos efeso 2:8 paliwanag tayo ’ y “ lumalago sa natin talinhagang. Sarili, ayon sa Apostol na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng para... Dapat nating pag-aralan ang mga talatang bibliya tungkol sa galit kahirapan, na gaya ng mabuting ni... Diyos, hindi mula sa inyo translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' of!